Príloha č. 1 Formulár na odstúpenie od zmluvy

Tento formulár použite jedine v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy. V hlavičke zadajte svoje kontaktné informácie

GLETT, s.r.o.
info@anela.sk
Chalúpková 159/6
022 01 Čadca
IČO: 47040513

Vec
Odstúpenie od zmluvy

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy číslo _________________________ (číslo
objednávky), ktorú som uzatvoril/a dňa _______ - ________ - 20___ (dátum objednania alebo prijatia)
prostredníctvom elektronického obchodu v www.anela.sk
Kúpnu cenu vo výške ___________________ EUR, žiadam vrátiť v prospech bankového účtu číslo
______________________________ / _____________ (číslo účtu/kód banky).


S pozdravomV ___________________________ dňa _______ - ________ - 20___
____________________________________ (vlastnoručný podpis v prípade listového doručenia)Príloha č. 2: Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkoudopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejtokúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením a to vyplnením formulára na stránke www s-c.sk/odstupenie alebonapríklad listom zaslaným poštou na adresu GLETT, s.r.o., s.r.o., Chalúpková 159/6, 022 01 Čadca,alebo emailom: info@anela.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza akopríloha č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok.

V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy aleboakékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, aj elektronicky prostredníctvom našejinternetovej stránky. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladnepotvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči.Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva naodstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretímkúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje nadodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorýponúkame, ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy, a ak došlo k ich úplnémuposkytnutiu.
Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keďnám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnenárovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobomplatby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebopo predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.Príslušný tovar nám zašlite alebo prineste na sklad, z ktorého bol tovar vyexpedovaný, prípadne povzájomnej dohode na miesto, ktoré Vám určíme. Vrátenie je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu av každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. 
Lehota sapovažuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenietovaru znášate Vy.Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnotytovaru v dôsledku zaobchádzania s ním, v čase od jeho doručenia, do momentu jeho vrátenia inýmspôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovar

Dokumenty na stiahnutie:

Obchodné-podmienky.pdf

Odstúpenie-od-zmluvy.pdf

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop