Obchodné a reklamačné podmienky elektronického obchodu www.anela.sk

Preambula

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je GLETT, s.r.o., so sídlom U Hluška, Chalupkova 159/6, 022 01 Čadca, IČO: 47040513, zapísaná na Okr. súde Žilina, odd. Sro, vl.č.59002/L (ďalej len "predávajúci" v príslušnom tvare) a kupujúcim pričom v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar, výrobky alebo služby pre účely jej predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania (ďalej v texte len “kupujúci” v príslušnom tvare); ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.anela.sk .

Kontaktné a fakturačné údaje predávajúceho:

GLETT, s.r.o.
Chalúpková 159/6
022 01 Čadca
IČO: 47040513
IČ DPH: SKSK2023772212
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 59002/L
Tel: +421944080354
Email pre kontakt so spotrebiteľmi: info@anela.sk
Bankové spojenie: SK3802000000003153479351 - VUB Banka
Swift kod : SUBASKBX

Orgán kontroly a dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) www.soi.sk ( Elektronické podanie podnetov na prešetrenie 1)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 01179 Žilina, Odbor výkonu dozoru, +421417632130, za@soi.sk

Orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov:

Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia, Dobrianskeho 66, 068 01 Medzilabroce
www.alternativne-riesenie-sporov.sk www.spotrebitelskecentrum.sk ( Elektronická podateľna pre riešenie sporov 2) podatelna@spotrebitelskecentrum.sk; +421 2 21 02 59 60

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu www.anela.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné 1 http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 2 http://spotrebitelskecentrum.sk/podanie 1/17 voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

6. E-shopom alebo elektronickým informačným systémom predajcu sa rozumie verejne dostupný počítačový systém, prostredníctvom ktorého môže návštevník vykonať objednávku tovarov alebo služieb.

7. Tovarom, výrobkom a službou sú všetky produkty zverejnené na webových stránkach elektronického obchodu www.anela.sk.

II. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci, ktorí v deň vykonania objednávky dovŕšil 18-tý rok života, predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).
2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky
vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením zálohovej faktúry alebo riadnej faktúry v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu alebo uhradením kúpnej ceny prostredníctvom elektronických platobných prvkov alebo iným riadnym potvrdením prijatia objednávky a súhlasu s uzatvorením zmluvy zo strany predajcu.
6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných,
platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že kupujúceho informoval o:
A). hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho;
B). obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;
C). telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;
D). adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, informoval v čl týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
E). celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
F). platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje
dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania
reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
G). informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
H). poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl a v prílohe týchto
obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na
odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;
I). informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
J). povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy, o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;
K). okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;
L). poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
M). existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
N). existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho;
O). dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú, alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;
P). minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
R). povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok;
S). funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie
elektronického obsahu, ak je to vhodné, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
T). kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
U). možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému
alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach,
V). úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
W). o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
X). o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa čl. 2 bod 6. písm . ) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa čl. 2 6. . týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.


II. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci, ktorí v deň vykonania objednávky dovŕšil 18-týrok života, predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránkepredávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatnýprevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok,uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).
2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automatickyvykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len„potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potrebyzasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie jevšak akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiťalebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo inýprávny predpis neustanovuje inak.
5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením zálohovej faktúry alebo riadnej faktúry v elektronickej alebopísomnej podobe kupujúcemu alebo uhradením kúpnej ceny prostredníctvom elektronickýchplatobných prvkov alebo iným riadnym potvrdením prijatia objednávky a súhlasu s uzatvorenímzmluvy zo strany predajcu.
6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval predodoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných,platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že kupujúceho informoval o:
A). hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitémuprostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránkeelektronického obchodu predávajúceho;
B). obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronickéhoobchodu predávajúceho a v čl týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré súumiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;
C). telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho spredávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, informoval na príslušnejpodstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl týchto obchodných a reklamačnýchpodmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;
D). adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podaťsťažnosť alebo iný podnet, informoval v čl týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktorésú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
E). celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní,alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob,akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky,alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinnýuhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
F). platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzujedodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovaniareklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných areklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodupredávajúceho,
G). informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe priuplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl týchto obchodných a reklamačnýchpodmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
H). poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl a v prílohe týchtoobchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránkeelektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár naodstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré súumiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;
I). informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátenímtovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predajitovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretejmimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len"Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady navrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informovalv čl týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnejpodstránke elektronického obchodu predávajúceho,
J). povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy, oslužbách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochranespotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl týchto obchodných a reklamačných podmienok,ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;
K). okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl týchtoobchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránkeelektronického obchodu predávajúceho;
L). poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623Občianskeho zákonníka informoval v čl týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré súumiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
M). existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejšíchzásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúciposkytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovanýchkupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje, informoval napríslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných areklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodupredávajúceho,
N). existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe,akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnejkatalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho;
O). dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobuneurčitú, alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu opodmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronickéhoobchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnenéna príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;
P). minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvyvyplýva pre kupujúceho takýto záväzok, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronickéhoobchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnenéna príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
R). povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosťpredávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplývapre kupujúceho takýto záväzok;3/17
S). funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenieelektronického obsahu, ak je to vhodné, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronickéhoobchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnenéna príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
T). kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo jerozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné, informoval na príslušnej katalógovej stránkeelektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktorésú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
U). možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systémualternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval napríslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačnýchpodmienkach,
V). úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchtoobchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránkeelektronického obchodu predávajúceho,
W). o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemudostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránkeelektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktorésú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
X). o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnejkatalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačnýchpodmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodupredávajúceho.
7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladovpodľa čl. 2 bod 6. písm . ) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch navrátenie tovaru podľa čl. 2 6. . týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie jepovinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

IV. Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu ato ešte pred potvrdením samotnej objednávky.
2. Kupujúci je povinný:
A). prevziať objednaný a dodaný tovar;
B). zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladovna doručenie tovaru,
C). prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní a potvrdiťneporušenosť ako aj dodanie veci svojím podpisom na dodacom liste alebo hárku kuriérskejspoločnosti alebo podpisom ním poverenej osoby.
3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnýmistranami.

V. Dodacie a platobné podmienky

1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovejstránke elektronického obchodu.
2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať veckupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúcinesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v nímposkytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnejprimeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
3. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednanéhotovaru alebo iné okolnosti.
4. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkujepredávajúci je len ilustračné.
5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, ihneď po doručení. V prípadezistenia existencie vady tovaru kupujúci vyhotoví záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktoréhosprávnosť potvrdí kuriér alebo predajca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručenéhopredávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiťdoručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl týchto obchodných a reklamačných podmienok,uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúciodmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovarupredávajúcemu znáša predávajúci.
6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za:
A). oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou alebo zásielkovou službou;
B). poškodenie zásielky zavinené poštou alebo zásielkovou službou;
C). prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledkuakéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľnýchprekážok.
7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2.týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiťkupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnejzmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.
8. Kupujúci môže za objednávku zaplatiť: A). bankovým predovom v prospech bankového účtupredajcu, ktorý je uvedený v čl.1 týchto obchodných a reklamačných podmienok; B). na dobierku pridoručení tovaru.
9. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje paušálne prepravné náklady vo výške vzávislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov pričom je kupujúcio cene dopravy informovaný pred odoslaním objednávky.
10. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcem:
A). zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
B). zľavu za opakovaný nákup alebo,
C). zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu pričom poskytované zľavy nie je možnékumulovať.

VI. Kúpna cena

1.
Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je kupujúcemu
jasná pred odoslaním objednávky a taktiež podtvrdená v zálohovej alebo riadnej faktúre. Ak je kúpna
cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v
ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí
kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa
považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne
potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
2. Kúpna cena tovaru na pri listovaní katalógu môže byť navýšená o dopravné a balné alebo iné účelne
vynaložené poplatky súvisiace s doručením tovaru kupujúcemu. . Kúpna cena pred odoslaním
objednávky je konečná a platná pre zmluvné strany podľa čl.6 ods. 1 týchto všeobecných
obchodných a reklamačných podmienok.
3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.
4. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej
zmluvy, spôsobom na akom sa s predajcom dohodli pri uzavieraní zmluvy..
6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru a
zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je
oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.
7. Náklady spojené s montážou alebo vynáškou tovaru alebo iné náklady, nie sú zahrnuté v kúpnej
cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

VII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba
splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného
doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať
s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

VIII. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadneodstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak je na tovare, alebona jeho obale vyznačená lehota použiteľnosti a/alebo lehote minimálnej trvanlivosti, má Kupujúciprávo reklamovať tovar iba do uplynutia vyznačených lehôt. Pokiaľ je na predávanom výrobku alebojeho obale vyznačená lehota do ktorej musí byť výrobok použitý, záručná doba skončí po uplynutímtejto doby. Vybavením reklamácie výmenou vadného tovaru za tovar bez závad, plynie na nový tovarzáručná lehota znova od jeho prevzatia po termín spotreby uvedenom na obale. Za závady potravínsa považujú závady neodstrániteľné. Kupujúci má preto pri reklamácii právo požadovať podľavlastného uváženia výmenu tovaru za tovar bez závad, zľavu z úpnej ceny alebo vrátenie kúpnejceny..
2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka lensúčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadomna cenu tovaru alebo závažnosť vady.
3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak tokupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívaťako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, no kupujúci nemôže preopätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskehozákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré muvyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačnýchpodmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránkeelektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase predodoslaním objednávky.
7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinnýreklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách aservisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listualebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom emailu.
8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchtoobchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačnýmporiadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kdemožno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č.250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnejzmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránkeelektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslanímobjednávky prečítať ich.
9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo formeelektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
10. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru,ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sanaň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkárni predávajúceho vsúlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevadzkárne predávajúceho a doručípredávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa čl.8 bodov 1. až 5. týchtoobchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“), napr. voforme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránkeelektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciupoistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatneníreklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vadytovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv, vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskehozákonníka si uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcomtovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb jeuvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.
12. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vovhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom jepovinný presne označiť reklamované vady tovaru, a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktorému vyplývajú z čl.8 bodu 1. a ž 3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z čl.8 bodov 4 . až 5. týchto obchodných areklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnenáprostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatneníreklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiťbez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie ouplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatneniereklamácie iným spôsobom.
13. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623Občianskeho zákonníka uplatňuje, a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojomrozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv vzmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osobapovinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejšíchprípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak savyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatkureklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osobareklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pomárnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo máprávo na výmenu tovaru za nový tovar.
14. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môžepredávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviskavydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby(ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôžepredávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru, ani inénáklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
15. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúciju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť,komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odbornéposúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdeniatovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bezohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukážezodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počasvykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinnýkupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené naodborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znovauplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
16. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobeuzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých, s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bolakúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
17. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebolepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
18. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
A). ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorúneoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodnýchpodmienok,
B). ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru dokonca záručnej doby tovaru,
C). ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
D.) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojouintenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
E.) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivostio tovar,
F.) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpores podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používaniatovaru,
G). ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnýmiudalosťami,
H). ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
I.) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou čiatmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
J). ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
19. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcichspôsobov:
A). odovzdaním opraveného tovaru;
B). výmenou tovaru,
C). vrátením kúpnej ceny tovaru,
D). vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
E). písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
F). odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
20. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamáciekupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne,prostredníctvom poskytovateľa poštovej, kuriérskej alebo donáškovej služby.
21. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne poukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom, a zároveň mu bude spolu s tovarom,resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
22. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru. To platí pokiaľ nie je pre konkrétne prípadystanovená záručná doba iná.
23. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnejopravy tovaru.
24. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia ovýmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohtoreklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu odprevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
25. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúcehonasledujúcim spôsobom: A). predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo B). predávajúci vadnýtovar vymení.
26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa čl.8 bodu 15. týchtoreklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúcireklamáciu vybaví odstránením vady.
27. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu, viackrát sa opakujúcu odstrániteľnúvadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovarriadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciunasledujúcim spôsobom:
A). výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
B). v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátenímkúpnej ceny za tovar.
28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnúvadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovarriadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa čl.8 bodu 15. týchtoreklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúcireklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technickýchparametrov.
29. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a vpotvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa čl.8 bodu 14. týchto reklamačných a obchodnýchpodmienok.
30. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednejodstrániteľnej vady viac ako dvakrát.
31. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako trochrôznych odstrániteľných vád súčasne.
32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo apožiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa čl.8 bodu 1. týchto reklamačných aobchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie jeoprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
33. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjektynespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.9

IX. Osobné údaje a ich ochrana

1. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svojuregistráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu na stránke https://anela.sk/order.
2. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), predávajúci, ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnejzmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďžespracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvnýchvzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie zkúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
3. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas vzmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmätie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sazasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch aspracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií onových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
4. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlades platnými právnymi predpismi SR.
5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavaťvýlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje nainé účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí,aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý bolizhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
7. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bod u 9.5 týchto reklamačných a obchodnýchpodmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúcipo splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
8. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslanímobjednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobomoznámil:
A). svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl týchto obchodných a reklamačnýchpodmienok;
B). identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovartak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii;
C). účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim akupujúcim; d). že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresutrvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a vrozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu, ak jekupujúci právnickou osobou;
D). že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.
9. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konaťspôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ichnebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a anipodmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenejpredávajúcemu.
10. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
A). potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
B). účel spracúvania osobných údajov,
C). vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov vinformačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
C1). identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný;C2). identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajovnepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ;
D). vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údajena spracúvanie,
E). vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetomspracúvania,
F). doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvaniaosobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov vrozsahu najmä:
F1). poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; akpredávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ,oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva zpriamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou jeSlovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorýmu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje;
F2). informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údajeposkytnuté,
F3). okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené;
F4). formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
F5). tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenososobných údajov;
G). opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetomspracúvania,
H). likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetomspracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
I). likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚalebo iného platného právneho predpisu SR.
11. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účelypriameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
A). využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu vpoštovom styku, alebo
B). poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať vočispracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚvyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jejpráv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť konkrétnom prípade takýmtospracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, ženámietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvaniekupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
13. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo upredávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo preneho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonovautomatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho opreskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania,pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pripreskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zisteniapredávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa čl.9 ods. 18. týchto Obchodných podmienok.Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon.
14. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo,žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebofaxom kupujúci upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak vrámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydalrozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijaliné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, doručí písomnenajneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
15. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tomoznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony vplnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
16. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných areklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne hoinformovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.
17. Obmedzenie práv kupujúceho, podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ, predávajúci bezodkladne písomne oznámidotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.
18. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4ZnOOÚ, pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúcehobudú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, a to výrobným spoločnostiam jednotlivých výrobkova ich prepravným spoločnostiam.

X. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredaniazásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého vkúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciusplnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci,alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie jeschopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene,ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovaťkupujúceho, a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť prekupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi odkúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok,je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve vlehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl.Zákona 3 v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí službyalebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, akpredávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3.
3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom,ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zisteniepovahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba svýnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
A). tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru,ktorý bol dodaný ako posledný;
B). dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielualebo posledného kusu;
C). na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatiaprvého dodaného tovaru.
5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru, aj pred začatím plynutialehoty na odstúpenie od zmluvy.
6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcimpochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosičialebo pomocou formulára, ktorý je zverejnený na webových stránkachwww.spotrebitelskecentrum.sk/odstupenie
7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačnýchpodmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, a tonajmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akýmmá predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.3 Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predajina diaľku“)
8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca skúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne nákladyalebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platiebuvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 a ceny za službu, ak je predmetom zmluvyposkytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpeniaod kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdaťpredávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúcinavrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľaprvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, akbol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie,nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
11. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámeniao odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnejzmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladova poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchtoobchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúcinepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihneosobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim naprevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnilpovinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).
13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzanias tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty veci, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosťo práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h).
14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použilkupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb beztoho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný,poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu
A)
. hodnotu, o ktorú saznížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške,
B). náklady,ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavukalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
16. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemuuhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotoutovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
17. V súlade s ust. § 7 ods. 6 kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:A). predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného namieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
B). predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdraviaalebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
C). predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebopočítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
D). poskytovanie elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovaniezačalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, ževyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy;
E). predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúcehokupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie dopôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšenýchnákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.
18. Ustanovenia čl .10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjektynespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 52 písm. a) OZ.

XI. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúcim - spotrebiteľ a teda fyzická osoba, ktorá priuzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,zamestnania alebo povolania.
2. Alternatívne riešenie sporov sa týka sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim alebo opačne,vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou uzatvorenouna diaľku.
3. Kupujúci - “spotrebiteľ” má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, podľazákona 391/2015 Z.z. orgánu alternatívneho riešenia sporov (ďalej v texte iba v skratke “orgánARS”) ktorého hodnota prevyšuje sumu 20 eur, alebo sa jej rovná v prípade ak:a). nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo,b). alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva,c). alebo predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo,d). alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania.
4. Príslušným orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenskáobchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia( www . alternativne - riesenie - sporov . sk ) alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zoznamesubjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskejrepubliky.
5. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov saobráti.
6. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu preriešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na www . alternativne - riesenie - sporov . sk alebohttp ec . europa . eu / consumers / odr .
7. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach subjektualternatívneho riešenia sporov.

12. Právo na náhradu škody pri neprevzatí zásielky

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vprípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň oddopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobnéhoodberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber.
2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a stým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou aadministráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnejobjednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

13. Záverečné ustanovenia

4. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí maťpísomnú formu.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailovýchspráv vo výnimočných prípadoch telefonický.
6. Spory so spotrebiteľmi vzniknuté pri predaji, odstúpení od zmluvy alebo reklamácií rieši predajcapodľa zákona o alternatívnom riešení sporov a prostredníctvom Spotrebiteľského Centra -neziskovej organizácie.
7. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa v prípade ak jekupujúcim Spotrebiteľ vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 250/2007Z.z. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnenízákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisova Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Ak je kupujúcim právnickáalebo fyzická osoba podnikateľ neupravené práva a povinnosti účastníkov zmluvného vzťahu sariadia prísl. ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 12.02.2016 a účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Čadca, dňa 12.02.2016

GLETT, s.r.o.


Príloha č. 1 Formulár na odstúpenie od zmluvy

Tento formulár použite jedine v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy. V hlavičke zadajte svoje kontaktné informácie

GLETT, s.r.o.
info@anela.sk
Chalúpková 159/6
022 01 Čadca
IČO: 47040513

Vec
Odstúpenie od zmluvy

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy číslo _________________________ (číslo
objednávky), ktorú som uzatvoril/a dňa _______ - ________ - 20___ (dátum objednania alebo prijatia)
prostredníctvom elektronického obchodu v www.anela.sk
Kúpnu cenu vo výške ___________________ EUR, žiadam vrátiť v prospech bankového účtu číslo
______________________________ / _____________ (číslo účtu/kód banky).


S pozdravomV ___________________________ dňa _______ - ________ - 20___
____________________________________ (vlastnoručný podpis v prípade listového doručenia)Príloha č. 2: Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkoudopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejtokúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením a to vyplnením formulára na stránke www s-c.sk/odstupenie alebonapríklad listom zaslaným poštou na adresu GLETT, s.r.o., Chalúpková 159/6, 022 01 Čadca,alebo e-mailom: info@anela.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza akopríloha č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok.

V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy aleboakékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, aj elektronicky prostredníctvom našejinternetovej stránky. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladnepotvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči.Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva naodstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretímkúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje nadodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorýponúkame, ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy, a ak došlo k ich úplnémuposkytnutiu.
Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keďnám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnenárovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobomplatby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebopo predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.Príslušný tovar nám zašlite alebo prineste na sklad, z ktorého bol tovar vyexpedovaný, prípadne povzájomnej dohode na miesto, ktoré Vám určíme. Vrátenie je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu av každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.
Lehota sapovažuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenietovaru znášate Vy.Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnotytovaru v dôsledku zaobchádzania s ním, v čase od jeho doručenia, do momentu jeho vrátenia inýmspôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovar

Dokumenty na stiahnutie:

Obchodné-podmienky.pdf

Odstúpenie-od-zmluvy.pdf


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop